Ana Sayfa / Haber
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon`u Valimiz Doç. Dr. Saran Anlattı 720 defa okundu    

 

Üniversitemiz  Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen  sürekli tıp eğitimi programı çerçevesinde, Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon konulu bir konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak davet edilen konuk ise ilimiz valisi Doç. Dr. Ulvi Saran idi. Doç. Dr. Ulvi Saran Malatya Valiliği  görevinden önce Sağlık Bakanlığında yaklaşık dört yıl üst düzey yöneticilik görevinde bulunmuştu. Bu anlamda tecrübelerini üniversitemiz öğretim üyeleriyle paylaşan İlimiz Valisi Doç. Dr. Ulvi  Saran konuşmasında, gelişen teknoloji karşısında daha nitelikli bir sağlık ve buna bağlı olarak sağlık organizasyonunun gelişimi konusunda yeniden yapılanma süreci  üzerinde durdu.

Valimiz Doç. Dr. Ulvi Saran konuşmasında şunları ifade etti: "İçerisinde yaşamakta olduğumuz  küreselleşme sürecinin temelinde yatan  dinamitlerin  toplumsal yapılarda ekonomik ilişkilerde, siyasal ve kültürel alanlarda olduğu gibi yönetim olgusu ve kamu yönetimleri sistemi üzerinde de kaçınılmaz bir derecede değişim gereği ortaya çıkarması, yaşanan değişim süreci çerçevesinde küresel ölçekte korumacılığın azalması, ekonominin serbestleşmesi, rekabetin giderek artması, merkeziyetçi yapıların çözülmesi, mikro düzeyde yönetim yapıları ve ekonomik sistemler üzerinde diğer açıdan işletmelerin örgütsel sistemleriyle ekonomik karar ve uygulamaları alanında yeniden yapılanma gereği doğurmuştur.Yaşanan bu değişim ortamında Türk kamu yönetiminin bu çerçevede sağlık sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlar her geçen gün yeni sağlık taleplerini ortaya çıkarmıştır. Katı ve merkeziyetçi yönetim yapısının bürokratik bakış açısıyla karşılanamayacak ölçüde kapsamlı ve karmaşık bir yapıya ve çok yönlü boyutlara ulaşmasına  neden olmuştur.

Türkiye de bir bütün olarak kamu yönetiminin, değişime ayak uydurması gereği doğrultusunda sağlık sektörünün de örgütsel ve fonksiyonel olarak kendisini katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, kalite, etkililik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Sağlık sektörünün ekonomideki yeri giderek önem kazanmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Avrupa Birliği süreci yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler ve giderek artan zimmet talebi nedeniyle özellikle son yıllarda sağlık sektörü önemli idari ve finansal problemler yaşamakta ve bu çerçevede yeniden yapılanma zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Dünyada sağlık bakım hizmetlerine ayrılan kaynaklar küresel ölçekteki  üretimin % 8'ini oluşturmaktadır. Türkiye de toplam sağlık harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki payı 2000'li yılların başında % 5'in altında seyrederken 2003 yılında hız kazanan sağlık reformu uygulamalarıyla giderek artma eğilimine girmiş ve 2008 yılında % 14'ler seviyesine yükselmiştir.  Kamu yönetimi anlayışının 1980'lerin sonundan itibaren devletçi ve merkeziyetçi örgütlenme ve işleyişinden uzaklaşarak yeni yönetim zihniyetini şekillendiren esneklik, etkililik, özerklik, yerinden yönetim gibi işletmecilik ilkeleriyle piyasa değerleri ekseninde  değişime yönelmesi esas itibariyle sağlık sektörünü de derinden etkilemiş hem örgütsel hem de işlevsel olarak  değişimin ortaya çıkardığı alanlarda yeni arayışları doğurmuştur."

 

 
Spam Traps